Kontakt

Regulamin serwisu Rental Systems

Regulamin Serwisu Internetowego

§ 1 Definicje

 • Konsument – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego.
 • Strona Internetowa – oznacza stronę internetową w domenie www.rentalsystems.pl.
 • Administrator – oznacza RENTAL SYSTEMS S. Zbaracki, S. Król-Salamon s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zimowej 8B, 04-823 Warszawa, posługującą się numerem NIP 9522168795.
 • Użytkownik – oznacza Konsumenta albo Przedsiębiorcę na rzecz którego świadczone są usługi przez Administratora.

§ 2 Postanowienia ogólne

 • Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także treści umieszczonych przez Administratora w Serwisie Internetowym, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i właściwymi przepisami prawa.
 • Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  • połączenia z siecią Internet,
  • przeglądarki internetowej:
   • Chrome w wersji 42 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 4 lub wyższej,
   • Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej,
   • Opera w wersji 15 lub wyższej,
   • Safari w wersji 8 lub wyższej,
  • włączonej obsługi plików cookie w przeglądarce,
  • włączonej obsługi Java Script.
 • Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Administrator podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Administrator wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

 • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu Internetowego i treści w nim zawartych wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie Serwisu i treści tam umieszczonych w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej albo jakiejkolwiek działalności, która naruszałaby interes Administratora.
 • Zakazane jest:
  • dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
  • korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Administratora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora,
  • publikowanie przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, w tym ich wizerunku, bez zgody tych osób lub innej podstawy prawnej,
  • publikowanie przez Użytkownika treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

§ 4 Naruszenie praw

 • Jeżeli jakiekolwiek elementy Serwisu Internetowego lub treści w nim zawarte, naruszają lub mogą naruszać Regulamin, prawo, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich, należy skontaktować się z Administratorem.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia o którym mowa w ust. 1, Administrator umożliwi dostęp do treści objętych zgłoszeniem. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści objętych takim zgłoszeniem.

§ 5 Reklamacje

 • Reklamacje usług świadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu Internetowego mogą być zgłaszane za w formie elektronicznej na adres Admistratora.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis zaistniałego problemu oraz dokładne dane podmiotu zgłaszającego wraz z danymi kontaktowymi.
 • Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni.
 • Administrator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 7 Treści cyfrowe

 • Treściami cyfrowymi są udostępnianymi Użytkownikowi są Regulamin, treści zawarte w Serwisie. Administrator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania lub danych innych niż wymienione powyżej, z zastrzeżeniem oprogramowania lub danych wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies. Z korzystaniem z Serwisu Internetowego związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Administrator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi bezpiecznego korzystania z Serwisu Internetowego.
 • Niezbędnym dla uzyskania dostępu do treści cyfrowych wymienionych w ust. 1 powyżej jest spełnienie przez Użytkownika warunków o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 • Treści cyfrowe wymienione w ust. 1 powyżej nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady Użytkownik może treści te otworzyć i zapisać je w innym formacie niż ten, w którym udostępnił je Administrator. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do: zmiany Regulaminu oraz prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności związanych z pracami modernizacyjnymi i konserwacyjnymi.