Adres

ul. Marsa 130 / 46,
04-470 Warszawa

Telefon

Adres

ul. Marsa 130 / 46,
04-470 Warszawa

}

Telefon

Obowiązek informacyjny zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. „RODO”). W poniższym pliku PDF zebraliśmy dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Obowiązek informacyjny RODO (pobierz pdf)

Jak przetwarzamy Państwa dane?

1) Zakres przetwarzanych danych.

Przetwarzamy dane osobowe zwykłe:

 • określające podmiot, przykładowo: imię, nazwisko, dane teleadresowe, numery identyfikacyjne (w tym np. PESEL, NIP, REGON), informacje dot. prowadzonej działalności gospodarczej (np. PKD, okres funkcjonowania), dane finansowe (np. dochody, przychody, wydatki, kredyty, informacje z biur informacji kredytowych),
 • określające przedmiot: przykładowo model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu VIN,
 • informacje dodatkowe: przykładowo adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, konto w mediach społecznościowych;

2) Administrator:

Administratorem Państwa danych osobowych jest RENTAL SYSTEMS S. Zbaracki, S. Król-Salamon s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 130/46, 04-470 Warszawa, posługującą się numerem NIP 9522168795 (dalej: „Spółka”);

3) Cele i podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:

 1. podjęcia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. oferowania Państwu przez Spółkę produktów i usług Spółki (marketing bezpośredni) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. oferowania produktów i usług na podstawie Państwa zainteresowania ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 4. dobierania ofert produktów i usług pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania,będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. analitycznym – lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia danych. Dane osobowe przekazane tym podmiotom będą wykorzystywane w ściśle określonym celu. Podmioty trzecie nie mają prawa przekazywania powierzonych danych osobowych innym podmiotom bez zgody Rental Systems s.c. Do kategorii podmiotów przetwarzających dane osobowe zaliczamy:

 • podmioty wykonujące czynności marketingowe, np.: agencje marketingowe, organizatorzy eventu, call center,
 • importer samochodowy,
 • podmioty administrujące systemami teleinformatycznymi,
 • podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi,
 • podmioty świadczące usługi kurierskie oraz pocztowe,
 • instytucjom finansowym, w tym banki, leasingodawcy, towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • organom administracji publicznej na uzasadnione żądanie.

RENTAL SYSTEMS S. Zbaracki, S. Król-Salamon s.c. jako administrator danych osobowych nie przekazuje Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowych oraz poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą kraje Unii Europejskiej, Liechtenstein, Islandia i Norwegia.

5) Okres przechowywania:

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres realizacji umowy oraz dalej do momentu przedawnienia roszczeń plus 1 rok powyżej określonego terminu (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6) Pouczenie o prawach:

W ramach ochrony danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • wniosek o dostęp do danych osobowych (zakres danych przetwarzanych wraz z kopią),
 • wniosek o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych,
 • wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • wycofanie istniejącej zgody na przetwarzanie lub ograniczenie zgody, przy czym czynności dokonane na podstawie Państwa zgody przed wpływem wniosku o jej cofnięcie lub ograniczenie, pozostają w mocy jako zgodne z prawem, z zastrzeżeniem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda,
 • sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • skarga do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych lub celem realizacji wskazanych wyżej uprawnień zapraszamy Państwa do kontaktu:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod adresem pocztowym: RENTAL SYSTEMS S. Zbaracki, S. Król-Salamon, ul. Marsa 130/46, 04-470 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@rentalsystems.pl.