Kontakt

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. „RODO”). W poniższym pliku PDF zebraliśmy dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Obowiązek informacyjny RODO (pobierz PDF)

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Klientom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Informujemy, że Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z usług Rental Systems, co równoznaczne jest z tym, że każdorazowo domniemywa się, że zna on i akceptuje niniejszą Politykę prywatności i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

1) Administrator:

Administratorem Państwa danych osobowych jest RENTAL SYSTEMS S. Zbaracki, S. Król-Salamon s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zimowej 8B, 04-823 Warszawa, posługującą się numerem NIP 9522168795 (dalej: „Spółka”);

2) Zakres przetwarzanych danych. Przetwarzamy dane osobowe zwykłe:

 • określające podmiot, przykładowo: imię, nazwisko, dane teleadresowe, numery identyfikacyjne (w tym np. PESEL, NIP, REGON), informacje dot. prowadzonej działalności gospodarczej (np. PKD, okres funkcjonowania), dane finansowe (np. dochody, przychody, wydatki, kredyty, informacje z biur informacji kredytowych),
 • określające przedmiot: przykładowo model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu VIN,
 • informacje dodatkowe: przykładowo adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, konto w mediach społecznościowych;

3) Cele i podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:

 • 1. podjęcia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 2. oferowania Państwu przez Spółkę produktów i usług Spółki (marketing bezpośredni) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • 3. oferowania produktów i usług na podstawie Państwa zainteresowania ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • 4. dobierania ofert produktów i usług pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 5. analitycznym – lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 6. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu (podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym). Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Państwa dane osobowe są przekazywne poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

5) Pliki cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”), które są danymi informatycznymi, głównie plikami tekstowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczonymi do korzystania ze stron internetowych serwisu. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym je na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu. Ciasteczka wykorzystuje się w celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych. Tym samym, umożliwiają ulepszanie ich struktury i zawartości oraz w pomagają w określeniu profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Pamiętać jednak należy, że przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu, a wykorzystywane mogą być również przez współpracuje z operatorem Serwisu podmioty.

6) Pouczenie o prawach:

W ramach ochrony danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • wniosek o dostęp do danych osobowych (zakres danych przetwarzanych wraz z kopią),
 • wniosek o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych,
 • wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • wycofanie istniejącej zgody na przetwarzanie lub ograniczenie zgody, przy czym czynności dokonane na podstawie Państwa zgody przed wpływem wniosku o jej cofnięcie lub ograniczenie, pozostają w mocy jako zgodne z prawem, z zastrzeżeniem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda,
 • sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • skarga do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych lub celem realizacji wskazanych wyżej uprawnień zapraszamy Państwa do kontaktu: za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod adresem pocztowym: RENTAL SYSTEMS S. Zbaracki, S. Król-Salamon, ul. Zimowa 8B, 04-823 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@rentalsystems.pl